برخی از پروژه های تابلوهای فشار ضعیف انجام شده توسط شرکت طیف آسا البرز