برخی از پروژه های تابلوهای ترانس ایزوله بیمارستانی انجام شده توسط شرکت طیف آسا البرز